Waarom was die Bewerkingskomitee in die lewe geroep?

Waarom was die Bewerkingskomitee in die lewe geroep?

Die Bultfontein Bewusmaking Komitee benodig ondersteuning en fondse om ‘n klasaksie (hofsaak) te loods wat die finansiële instansies instruksie sal gee om die uitverkopings wat hulle tans teen die boere loods te staak en die boere ‘n kans te gee om dit terug te boer.

Die boere moet t

ans alleen die risiko van die droogte dra, terwyl die banke slegs op syfers werk en die boere harteloos uitverkoop. Sou hierdie hofsaak gunstig wees vir die boere, sal dit in die toekoms baie ander boere kan help wat hierdeur geraak moet word.

BOERE BEPLAN KLASAKSIE – 2019

 1. Hierdie beplande klas-aksie is geweldig kompleks en sal ek ongelukkig weens die sensitiwiteit van die aangeleentheid nie alle aspekte op sosiale media kan bespreek nie, maar in kort die volgende:
 2. Die Bewusmakings-komitee in Bultfontein het in Aug 2018 ontstaan met die visie om boere wat nie finansiering kon kry, by te staan met inset-kostes.
 3. Deur groot genade het ons daarin geslaag om insette (saad, diesel ens) te bekom om ongeveer 26 000 ha sonneblom en mielies aan te plant indien die Liewe Vader aan ons reën skenk.
 4. Die missie van ons komitee is om voortgesette hulp te bekom om hierdie boere sover moontlik by te staan om hul in staat te stel om weer op hul voete te kom.
 5. Die klas-aksie het uit hierdie missie voortgespruit aangesien ons voortdurende deur instellings gedreig word en daar voortdurende eise aan ons boere gestel word deur hierdie instellings wat net onmoontlik is om aan te voldoen in hierdie omstandighede.
 6. Die visie van hierdie klas-aksie is om die finansiële instellings deur die hof te nader om ons behulpsaam te wees in hierdie droogte ramp, aangesien ons as boere nie alleen die skuld en risiko kan dra in hierdie natuurramp nie.
 7. Ek wil dit baie duidelik maak dat hierdie nie ń aksie is waarin ons alle skuld aangegaan ontken of alle blaam op die instellings wil plaas nie. Ons wil bloot die instellings so ver kry om ook hul aandeel in hierdie situasie te erken en om ons as boere met die nodige respek te behandel.
 8. Die fynere besonderhede van hierdie aksie kan ongelukkig nie op hierdie stadium volledig behandel word nie en daarom sal ons ń inligtings vergadering belê waarheen elke streek ń afvaardiging kan stuur om meer inligting te bekom.
 9. Ons het egter volledig ondersoek ingestel en is deur die regsverteenwoordigers meegedeel dat hier wel baie goeie meriete is om só ń aksie te loods.
 10. Die regsverteenwoordigers is Pagel & Schulenburg van Rosebank Jhb en hulle word bygestaan deur adv Conraad Acker van die Jhb balie.
 11. Hulle het baie ondervinding in bank aangeleenthede.
 12. Die bankbesonderhede waarin donasies betaal kan word is:

 

Pagel Schulenburg Trust
ABSA
Tjek rek nr: 4054470877

Verwysing: BEWUS

Alle batalingsbewyse moet gestuur word na: Johan Pienaar juniorp@mweb.co.za